Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Υπεύθυνη για τον συντονισμό και τον έλεγχο των κεντρικών και περιφερειακών μερών ενός υπολογιστή είναι:

Η Κεντρική Μνήμη
Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Η δευτερεύουσα μνήμη
Κανένα από τα παραπάνω


2) Σε κάθε υπολογιστή, για την επικοινωνία του με τις περιφερειακές μονάδες χρησιμοποιούνται:

Ασύρματες συνδέσεις
Ειδικοί δίαυλοι επικοινωνίας
Οδηγοί συσκευών
Κανένα από τα παραπάνω


3) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί είδος οθόνης;

DVD
LCD
AVI
CDR


4) Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα αποτελεί σχεδιαστικό πρόγραμμα;

Corel Draw
Microsoft Powerpoint
Suse Linux
Adobe Premiere


5) Ποια από τις επόμενες γλώσσες προγραμματισμού αποτελεί οπτική γλώσσα;

C++
Delphi
Modula-2
Cobol


6) Σε ποιο από επόμενα πρωτόκολλα στηρίζεται ο Παγκόσμιος Ιστός;

FTP
SMTP
POP3
HTTP


7) Η επιλογή όλων των περιεχομένων ενός εγγράφου γίνεται στο πρόγραμμα Microsoft Word με τον συνδυασμό πλήκτρων:

Ctrl-C
Ctrl-A
Ctrl-V
Ctrl-Z


8) Ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμα Microsoft Excel ώστε να υπολογίσουμε την πληρωμή ενός δανείου;

PMT
HLOOKUP
IF
IRR


9) Ποιο από τα επόμενα αποτελεί επέκταση ενός αρχείου το οποίο περιέχει μια εικόνα;

avi
wav
gif
κανένα από τα παραπάνω


10) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο;

Macromedia Flash
Adobe Photoshop
Corel Draw
Adobe Premiere