Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Σε ποιον δεκαδικό αριθμό αντιστοιχεί ο δεκαεξαδικός αριθμός 2ΑΒ;

683
587
425
675


2) Για την αναπαράσταση ενός ψηφίου στον κώδικα BCD χρησιμοποιούνται:

3 δυαδικά ψηφία
4 δυαδικά ψηφία
6 δυαδικά ψηφία
8 δυαδικά ψηφία


3) Η λογική πράξη της διάζευξης υλοποιείται από:

την πύλη AND
την πύλη XOR
την πύλη OR
καμμία από τις παραπάνω


4) Ο πρώτος Υπερυπολογιστής θεωρείται ο:

ENIAC
CRAY-1
MARK-1
EDVAC


5) Τα προγράμματα τα οποία μετατρέπουν τις εικόνες χαρακτήρων σε χαρακτήρες επεξεργάσιμους ονομάζονται:

OCR
DTP
GUI
κανένα από τα παραπάνω


6) Ποιο από τα παρακάτω πρωτόκολλα χρησιμοποιείται για την μεταφορά αρχείων στο Διαδίκτυο;

FTP
HTTP
SMTP
HTTPS


7) Με ποια από τις παρακάτω ακολουθίες εντολών μπορούμε να αλλάξουμε τον προσανατολισμό ενός εγγράφου στο πρόγραμμα Microsoft Word;

Αρχείο - Αποθήκευση
Επεξεργασία - Προσανατολισμός
Αρχείο - Διαμόρφωση σελίδας
Εργαλεία - Προσανατολισμός εγγράφου


8) Με ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις μπορούμε να αναζητήσουμε μια τιμή σε πίνακα ή περιοχή που αποτελείται από μια γραμμή ή στήλη στο πρόγραμμα Microsoft Excel;

IF
LOOKUP
SEARCH
PMT


9) Μια ακολουθία εντολών για να χαρακτηριστεί ως αλγόριθμος θα πρέπει να πληροί το κριτήριο της:

Αποφασιστικότητας
Κατανόησης
Σαφήνειας
Περατότητας


10) Ποια από τις παρακάτω επεκτάσεις αρχείων μας δείχνει ότι το αρχείο περιέχει βίντεο;

GIF
AVI
WAV
JPG