Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) __________ tired, Nancy still went to the office.

Although she
Despite of
Even she was
Despite being


2) He is so fat that _________.

nothing fits him anymore
hardly anything fitting him
hardly anything fits him
does not fit him


3) "How did you decide on this machine?" "After __________ all the models, I chose the most economical one."

i consider
considered
consider
considering


4) My aunt Mary has not been so __________ to my letters. I have sent her several without receiving a reply.

complacent
corresponding
responsive
untouched


5) The marathon runner was exhausted after her attempt to __________ her lead.

maintain
keep up with
achieve
rely


6) There are ______ promising receive diversity schemes.

many of
numbers of
a number of
a lot of


7) There is ______ juice in my glass. I need some more.

a little
little
few
a few


8) Every one of these methods has a specific procedure that is used to ______the final result.

reveal
realize
derive
figure out


9) That lemon juice left such a ______ taste in my mouth.

abrasive
horrible
sour
saline


10) After the earthquake everyone was panicking but my sister was ________.

jubilant
tranquil
strange
determined