Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Tom is cleverer __________ Alex.

from
from the
than
than the


2) This work ________the current techniques of concept similarity.

depicts
surveys
resolves
constitutes


3) Last year I _______ my grandparents.

visited
used to visiting
did not visiting
was visiting


4) Nowadays, people are much more ______ problems.

aware of
careless of
prude of
alertly of


5) I wish I _______ to Athens next year.

went
go
had gone
could go


6) I __________ for three hours.

am reading
was reading
reading
have been reading


7) That is the place ______ I was born.

where
which
that
in that


8) My cousin Maria goes to a private boarding school where she sleeps in a ______.

hermitage
chalet
dormitory
laboratory


9) When speaking to your teachers, you should do so in an _______ way.

improper
audacious
aggravation
appropriate


10) "I suggest we go out tonight." "I ______ stay at home than go out."

want to
prefer to
would rather
had better