Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Information markets _________ with the specific purpose of aggregating information.

is designed
are designed
designed
could design


2) We _________ this subject because we believe that it has many applications.

focus in
focus at
focus on
focus


3) He will not contribute anything. It is no use ________ him.

ask
asking
for asking
of asking


4) Although it tastes __________ I"ll make an effort to sip it.

badly
nicely
worse
bad


5) The participants __________ that consecutive games would be organised on a weekly basis.

were told
was told
were tolled
was tolled


6) Your brother and your father _________ each other.

replicate
disparate
resemble
unlike


7) Magda is a _______ of Athens, but now she lives in Corfu.

native
national
natural
habitant


8) Every day I _________ to work by bus.

am going
go
goes
going


9) _____ Jena nor Kostas can drive.

Both
Not
Neither
Either


10) "Where is Nancy?" "She is ill and she is staying _____ bed for the day."

in
on
to
at